Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đoàn – Đội

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -

Thứ bảy - 02/10/2021 12:31

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -

         
THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN QUẬN HÀ ĐÔNG
***
Số:      - KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
       
Hà Đông, ngày 30 01 tháng 9 năm 2021
KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026


         Thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01); thực hiện kế hoạch số 197-KH/TĐTN-BTG ngày 22/9/2021 của Thành đoàn Hà Nội về "Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2026". Ban Thường vụ Quận đoàn Hà Đông ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị giai đoạn 2021 - 2026, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi quận Hà Đông về những nội dung và giá trị to lớn, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu, gắn liền với tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI và các chương trình, đề án của Quận ủy Hà Đông.
2. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, đội viên và thanh thiếu nhi quận Hà Đông nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đoàn các cấp.
3. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức sáng tạo về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Hà Đông học tập và làm theo.
4. Việc thực hiện Kết luận số 01 phải nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, thường xuyên kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi.
II. QUAN ĐIỂM
1. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì thực hiện theo phương châm “Nhận thức phải đúng; nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra, giám sát phải thực chất; kết quả phải cụ thể”.
Chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường cụ thể:
- Bằng sự đóng góp của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, trở thành Thành phố xanh - thông minh - hiện đại”; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
- Bằng sự trưởng thành của thanh niên thông qua số lượng và chất lượng thanh niên tiên tiến làm theo Bác được phát hiện, tuyên dương, phát huy; hiệu quả, giá trị của các công trình, phần việc thanh niên góp phần phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng  - an ninh.
- Công tác kết nạp đoàn viên mới, xếp loại đoàn viên, hội viên, đội viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp phải được hiện đúng quy định, đảm bảo thực chất.
2. Tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm đối với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học.
- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện đồng bộ giữa “xây”“chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyên đẹp”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để lan tỏa giá trị đẹp, thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Phương thức triển khai phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thị hiếu và nhu cầu của thanh thiếu nhi, trong đó trọng tâm là từng bước chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.
3. Nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự nêu gương, mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt.
- Cán bộ đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ đoàn cấp dưới.
- Cán bộ đoàn nêu gương cho đoàn viên.
- Đoàn viên nêu gương cho thanh niên.
- Đoàn viên, thanh niên nêu gương cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Đổi mới học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tổ chức hiệu quả, sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị vào tháng 02, tháng 3, tháng 5, tháng 6 hằng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6) và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước trong các tổ chức Đoàn - Hội - Đội để tuyên truyền, giới thiệu đến đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Hà Đôngnhững nội dung liên quan đến tư tưởng của Bác đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”; phát huy và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dựng xây đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp thanh thiếu nhi.
- Xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội facebook, website của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, các tác phẩm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các công trình, mô hình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu; các gương cá nhân, tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Định kỳ hằng năm tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi như: kể chuyện dưới cờ hằng tuần, hội thi, triển lãm hình ảnh, tọa đàm, diễn đàn, chương trình văn hóa văn nghệ,… Tổ chức các hoạt động triển lãm tại chỗ và lưu động, trên mạng xã hội theo chuyên đề “Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ” tới đông đảo các tầng lớp thanh thiếu nhi và Nhân dân Thủ đô.
- Xây dựng, hoàn thiện tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thiết kế các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền hiện đại, ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tiếp cận, phù hợp với từng đối tượng, giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể học tập, nghiên cứu trên các nền tảng số và thiết bị thông minh, trong các môi trường khác nhau. Tổ chức các cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Định kỳ tổ chức cho đoàn viên, hội viên, đội viên thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ gắn với nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng. Các tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong trường học lồng ghép các nội dung giáo dục thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Lễ chào đầu cờ và các hoạt động sinh hoạt dưới cờ hằng tuần. Duy trì mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” trong đó chú trọng giới thiệu các câu chuyện, cuốn sách viết về Bác Hồ cho thiếu nhi, học sinh.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện đoàn viên”; bổ sung các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên và tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp hằng năm.
- Website, fanpage/facebook của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội mở chuyên mục “Tuổi trẻ học và làm theo Bác”; xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, tuyến bài cụ thể và đảm bảo có ít nhất 1 bài/tuần; đăng tải, chia sẻ thường xuyên (ít nhất 1-2 lần/tuần) các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phản ánh kết quả thực hiện Kết luận số 01 của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Thủ đô. Nghiên cứu triển khai mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác.
2. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi để tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động của Đoàn và thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”
- Xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; những nhận thức mới của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
- Xây dựng và thường xuyên cập nhật kho dữ liệu truyền thông hiện đại, tập trung vào các nội dung: các bài viết chuyên đề để tuyên truyền và đấu tranh phản tuyên truyền; phim tài liệu, lịch sử; các bài giảng lý luận chính trị; các tình huống pháp luật; các nội dung trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến thanh niên trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến từng đối tượng thanh niên; các thông điệp giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa ý nghĩa, gần gũi, gắn với thực tế cuộc sống của thanh niên dưới dạng clip lan tỏa rộng trên mạng Internet.
- Hằng năm, tổ chức cho 100% đoàn viên mới kết nạp học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức mới; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên. Tham gia học tập lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng Internet.
- Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm, thi tìm hiểu... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và của Đoàn. Định kỳ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam với chủ đề “Dân ta phải biết sử ta” trong đoàn viên và thanh thiếu nhi.
- Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng và phát huy lực lượng nòng cốt và lực lượng cộng tác viên và báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên các câu lạc bộ lý luận trẻ của Đoàn ở các cấp; định kỳ cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, tổ chức tập huấn về vấn đề lý luận và thực tiễn; kịp thời cung cấp các công cụ để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên nhiều phương diện, nhất là trên Internet.
- Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp quận. Phát huy vai trò của lực lượng giảng viên trẻ, sinh viên các trường chính trị trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu của thanh niên thông qua mạng xã hội, khảo sát dữ liệu lớn về dư luận xã hội trong thanh niên.
- Triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; hướng dẫn quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
3. Tổ chức học tập, quán triệt các Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
+ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;
+ Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;
+ Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ Đoàn - Hội - Đội, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Các cấp bộ đoàn đưa nội dung học tập các Chuyên đề vào kế hoạch công tác hằng năm của tổ chức Đoàn - Hội - Đội và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn, chi hội, chi đội và sinh hoạt sao nhi đồng với hình thức phù hợp, linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi đoàn, của đoàn viên, hội viên, đội viên và các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được học tập, tìm hiểu 01 Chuyên đề và đăng ký các nội dung công việc học và làm theo Bác hằng năm. Lấy kết quả thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đoàn và căn cứ xếp loại đoàn viên, trên cơ sở đó phát hiện, tuyên dương những gương cán bộ, đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
- Tổ chức các hoạt động giúp nâng cao chất lượng học tập các Chuyên đề: tìm hiểu, sưu tầm, thảo luận, giới thiệu các bài nói, bài viết của Bác, các lời Bác căn dặn thanh thiếu nhi, với từng ngành, từng cấp, từng đối tượng. Khuyến khích các cấp bộ đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chuyên đề theo hình thức phù hợp.
- Hằng năm, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, toạ đàm về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Cập nhật phối hợp xây dựng các chuyên đề, bài giảng để giảng dạy cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp.
4. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt
- Kiên trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 -CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn - Hội - Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, đoàn viên là đảng viên trẻ, nhất là người đứng đầu, trọng tâm thực hiện tốt những nội dung cán bộ Đoàn “Nên làm - Không nên làm”:
+ 8 điều nên làm: Xung kích, Trách nhiệm, Gương mẫu, Trung thực, Sáng tạo, Thân thiện, Thường xuyên học tập, Tích cực rèn luyện kỹ năng.
+ 8 điều không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.
- Tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể cho người đứng đầu ở từng tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp bằng việc nhận rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, đội viên trong học tập và làm theo Bác, trong lao động sáng tạo, trong thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện 4 tiêu chí trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, sâu sát cơ sở, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện nghiêm túc quy định học tập lý luận chính trị bắt buộc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị hằng năm gắn với việc cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng vị trí công tác. Bí thư Đoàn các cấp có trách nhiệm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự chính trị trong nước và quốc tế cho cán bộ đoàn chủ chốt trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương “1 + 2” phù hợp với tình hình mới. Hằng năm tổ chức bình chọn và tuyên dương tập thể chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cấp quận, cấp Thành phố tổ chức 2 năm/lần; hằng năm tổ chức liên hoan, tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu.
- Ban hành hướng dẫn hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tri thức phong phú, Ứng xử văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo; và 6 giá trị: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập. Các cấp bộ đoàn xây dựng hướng dẫn cụ thể gắn với đối tượng đoàn viên, thanh niên của đơn vị mình nhằm cụ thể hóa hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn.
- Tăng cường các giải pháp để đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những người có uy tín, người của công chúng đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thực hành, nêu gương, định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đảm bảo mỗi ngày có ít nhất 01 bài viết chia sẻ thông tin tích cực được lan tỏa trên các trang cá nhân, trang cộng đồng trên mạng xã hội của Đoàn - Hội - Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thủ đô”; duy trì và phát triển, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của các giải thưởng, hình thức tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực. Định kỳ tuyên dương các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tổ chức để những gương thanh niên tiêu biểu, người nổi tiếng, người có uy tín giao lưu, gặp gỡ để định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi.
5. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tập trung triển khai hiệu quả 4 phong trào hành động cách mạng: (1)“Thanh niên tình nguyện”; (2)“Tuổi trẻ sáng tạo”; (3)“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; (4)“Tôi yêu Hà Nội” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: (1)“Đồng hành với thanh niên trong học tập”; (2)“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; (3)“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ Thủ đô và đất nước, thông qua đó, tạo môi trường cho thanh niên tự trải nghiệm, tự rèn luyện để trưởng thành.
- Tiếp tục duy trì các phong trào, cuộc vận động và chương trình đặc thù trong từng nhóm đối tượng thanh thiếu nhi, cụ thể như sau:
+ Đoàn viên, thanh niên trong trường học:
(1) Đối với học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp: Học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt phong trào Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”; và tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam.
(2) Đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện: Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo gắn với chuyên ngành học tập; đổi mới phương pháp học tập, trung thực trong thi cử; thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo ứng dụng trong thực tiễn; kịp thời hỗ trợ, tư vấn, định hướng cho sinh viên thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.
(3) Đối với giảng viên, giáo viên trẻ: Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, chất lượng giảng dạy; đăng ký và phấn đấu có các công trình, bài báo khoa học được công nhận bởi các tổ chức khoa học uy tín trong nước, khu vực và thế giới; hướng dẫn, định hướng cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, tích cực tham gia Hội thi “Giáo viên, giảng viên trẻ giỏi các môn Lý luận chính trị năm 2022”.
+ Đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức và thanh niên trong các doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang:
(1) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, phát triển văn hóa, đổi mới sáng tạo trong cơ quan gắn với thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “3 trách nhiệm”Cuộc vận động “Cán bộ, công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”.
(2) Đối với y, bác sĩ trẻ: Thực hiện tốt 03 Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”“Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng” gắn với rèn luyện y đức, y nghiệp, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.
(3) Đối với thanh niên trong các doanh nghiệp: Đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng với doanh nghiệp giải quyết những vấn đề khó khăn tại đơn vị.
(4) Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang: Phát huy vai trò nòng cốt, hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thông qua phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”phong trào “Thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”.
+ Đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư: Xung kích xây dựng Thủ đô “xanh - thông minh - hiện đại”; tập trung thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.
+ Đội viên, thiếu nhi: Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, định hướng giá trị học tập tốt, rèn luyện tốt cho thiếu nhi. Tập trung các giải pháp sáng tạo thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các chương trình hoạt động Đội. Tổ chức các hoạt động vì đàn em thân yêu, “Ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” và triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với chương trình “Em làm việc tốt mỗi ngày”; Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”, Hội thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”.
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Hà Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tôi yêu Hà Nội”. Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
- Tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việc, công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức hiệu quả “Hành trình tri ân”, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, Tết vì người nghèo”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội”, “Hà Nội nghĩa tình”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”,… tham gia tuyên truyền, phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
- Tuyên truyền và thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chỉ thị 11 -CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai gắn mã QR các di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích cách mạng, địa chỉ đỏ trên địa bàn; giới thiệu, gắn mã QR code (đã hoàn thành bảo mật dữ liệu thông tin) tại các địa điểm công cộng, trên xe bus, trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước.
- Tổ chức các chương trình về nguồn, hành trình đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hằng năm.
6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Các cấp bộ đoàn thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép kiểm tra và kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW và Kết luận số 01 -KL/TW trong kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng, 1 năm. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá hằng năm và tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch vào năm 2026.
- Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Quyết định số 217 -QĐ/TW và Quyết định số 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quy định số 124 -QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
- Sau các đợt kiểm tra, giám sát các cấp bộ đoàn cần đánh giá ảnh hưởng tích cực của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ Đoàn - Hội - Đội và thanh thiếu nhi, tới kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương, phát huy và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quận đoàn Hà Đông
Ban Thường vụ Quận đoàn triển khai, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch "Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2026", chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả kế hoạch.
- Triển khai các sản phẩm truyền thông, triển khai các chuyên mục, tăng cường tin, bài viết về học tập và làm theo lời Bác; tổ chức tuyên truyền trực quan, ứng dụng công nghệ số theo các chặng thi đua, đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động quy mô cấp Quận.
- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các bài học trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mạng xã hội và website. Triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.
- Tiếp tục tham mưu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI và các chương trình, đề án của Quận ủy Hà Đông.
- Tham mưu kiện toàn và triển khai, tổ chức các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đoàn, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội của Quận đoàn Hà Đông
- Theo dõi, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ Lý luận trẻ; tổ chức Liên hoan báo cáo viên, câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Quận và tham gia Liên hoan câu lạc bộ Lý luận trẻ, Liên hoan báo cáo viên cấp thành phố.
2. Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Quận đoàn, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận đoàn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01 phù hợp tình hình, điều kiện tại địa phương, đơn vị và gửi về Quận đoàn Hà Đông qua email quandoanhadong@gmail.com trước ngày 10/10/2021.
- Đề xuất tham mưu cấp ủy, chính quyền, ký kết chương trình phối hợp với các ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và các đề án, chương trình, kế hoạch khác trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị vào tháng 02, tháng 3, tháng 5, tháng 6 hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6) và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Tổ chức tuyên dương các gương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại đơn vị định kỳ vào tháng 5 hằng năm.
- Xây dựng nội dung kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, nhiệm kỳ; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ sở Đoàn và chi đoàn. Tổ chức sơ kết hằng năm gắn với việc tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, địa phương.
- Thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Quận đoàn Hà Đông gắn với báo cáo tháng, quý. Cuối năm thực hiện báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước ngày 15/11 hằng năm.
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi của Quận đoàn Hà Đông giai đoạn 2021 - 2026. Ban Thường vụ Quận đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện, đạt hiệu quả cao./.
 

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Thành đoàn HN
- Các ban TĐHN                               (b/cáo)
- Quận uỷ, HĐND, UBND Quận;
- Cấp ủy các CS Đoàn, Hội, Đội trực thuộc (p/hợp);
- Các CS Đoàn, Hội, Đội trực thuộc; ( t/hiện)
- Lưu.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
BÍ THƯ
Hoàng Thị Huyền Trang
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số 3868/SNV-XDCQ

Văn bản số 3868/SNV-XDCQ

Thời gian đăng: 04/01/2022

Số:1157/PGDĐT-THCS

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Thời gian đăng: 11/11/2021

Số: 1122/YT-GDĐT

Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 17/11/2021

Số 1116/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 11/12/2021

29/2021/TT-BGDĐT

Qui định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

Thời gian đăng: 25/11/2021

Số 08/QĐ-BTNĐP

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thời gian đăng: 10/11/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay882
  • Tháng hiện tại35,343
  • Tổng lượt truy cập1,193,649

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây