Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Số kí hiệu Số:1157/PGDĐT-THCS
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/11/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn thực hiện
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

 

 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:  1157   /PGDĐT-THCS
V/v tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề
phổ thông cấp THCS năm 2022
      Hà Đông, ngày 11  tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số 3239/SGDĐT-QLT ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc tổ chức thi lấy chứng nhận nghề phổ thông (NPT) cấp THCS năm 2022;
Phòng GDĐT quận Đông hướng dẫn về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận NPT cho học sinh THCS năm 2022 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Thực hiện đúng Quy chế thi của Bộ GDĐT, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh (HS) đã hoàn thành chương trình NPT cấp THCS có nguyện vọng dự thi đều được dự thi lấy chứng nhận NPT cấp THCS.
 2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 3. Hướng dần tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận NPT đầy đủ, rõ ràng, công khai, thuận lợi cho HS.
 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể với nguyên tắc cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
 1. ĐĂNG KÝ D THI
 1. Đối tượng dự thi:
Là HS đã học hết lớp 8 tại các trường THCS, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), đã hoàn thành chương trình giáo dục NPT (70 tiết) của Bộ GDĐT ban hành và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.
 1. Điều kiện dự thi:
 • Có đơn đãng ký dự thi theo mẫu;
- Có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;
 • Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (nghỉ học không quá 7 tiết).
  C. TỔ CHỨC THI
 1. DANH SÁCH THÍ SINH VÀ PHÒNG THI
 • Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng nghề và theo từng trường;
 • Phòng thi được xếp riêng theo từng nghề; mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh;
 • Trong mỗi Điểm thi, việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được xếp tên thí sinh dự thi theo thứ tự a, b, c,...;
 • Mỗi thí sinh có một số báo danh, số báo danh của thí sinh gồm 6 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Cụm thi, đảm bảo trong Cụm thi không có thí sinh trùng số báo danh.
 1. MÔN THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
 1. Môn thi: Các NPT theo chương trình dạy NPT 70 tiết do Bộ GDĐT quy định.
 2. Nội dung: Trong phạm vi nội dung chương trình một trong các NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.
 • Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:
+ Bài thi lí thuyết (LT): Thi theo hình thức tự luận; thời gian làm bài 45 phút; tính điểm hệ số 1.
+ Bài thi thực hành (TH): HS trình bày quy trình và làm sản phẩm; thời gian làm bài thi do Sở GDĐT quy định cho từng NPT (thời gian tối đa 120 phút); tính điểm hệ số 3.
 1. NGÀY THI, ĐỊA ĐIỂM THI
 1. Ngày thi:
 • Thi lý thuyết: Sáng 16/01/2022.
 • Thi thực hành: Từ chiều ngày 16/01/2022 đến hết ngày 20/01/2022.
 1. Địa điểm thi: Do Sở GDĐT quyết định trên cơ sở đề xuất của Cụm thi.
 1. T CHỨC COI THI, CHẤM THI
 1. Hội đồng thi
 1. Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập Hội đồng thi; toàn Thành phố có một Hội đồng thi;
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi:
 • Tiếp nhận đề thi từ Hội đồng ra đề; tổ chức bàn giao đề thi đến các Cụm thi; chỉ đạo và tổ chức coi thi, bảo quản bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm theo quy định của Sở; giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan; tng kết công tác thuộc phạm vi được giao; thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo chức năng, quyền hạn và quy định của hướng dẫn này;
 • Chỉ đạo, xử lý các vấn đề diễn ra tại các Điểm thi, Ban chấm thi của Hội đồng thi theo quy chế thi;
 • Tổng hp, phê duyệt kết quả thi NPT cấp THCS năm 2022;
 • Báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi thành phố về tình hình tổ chức thi để xử lý các tình huống vượt thẩm quyền;
 • Thanh quyết toán và hướng dẫn hoàn thành thủ tục thanh quyết toán cho các Cụm thi.
 1. Cụm thi
 • Mỗi quận, huyện, thị xã có học sinh đăng ký dự thi thành lập một Cụm thi;
 • Mỗi Cụm thi thành lập một ban công tác cụm trường do Sở GDĐT quyết định, thành phần ban công tác Cụm trường gm:
+ 01 Trưởng ban là lãnh đạo phòng GDĐT;
+ 02 Phó trưởng ban trong đó có 01 Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo trung tâm GDNN-GDTX trong cụm thi, 01 Phó trưởng ban là lãnh đạo phòng GDĐT hoặc lãnh đạo CSGD trên địa bàn;
+ 02 Thư ký và 04 ủy viên là cán bộ, chuyên viên phòng GDĐT hoặc giáo viên CSGD trên địa bàn;
 • Ban công tác cụm trường có nhiệm vụ:
+ Lập kế hoạch tổ chức thi NPT cấp THCS năm 2022 trong Cụm thi;
+ Tổ chức họp các CSGD trong cụm để tổ chức, triển khai công tác thi NPT cấp THCS năm 2022;
+ Đề xuất với Hội đồng thi các Điểm coi thi lý thuyết, điểm coi thi và chấm thi thực hành đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất (CSVC) và an ninh trật tự theo quy định;
+ Đề xuất với Hội đồng thi điều động lãnh đạo, cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi, phục vụ thi, nhập điểm, kỹ thuật,...;
+ Thanh quyết toán và hướng dẫn hoàn thành thủ tục thanh quyết toán cho Ban chấm thi thực hành (TH);
+ Chuẩn bị CSVC, phôi liệu, VPP cho các điểm coi thi, chấm thi TH;
+ Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ dự thi các CSGD trong cụm;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.
 1. Coi thi lý thuyết
             - Các điểm thi do Cụm trưởng đề xuất địa điểm trên cơ sở số học sinh đăng ký dự thi và điều kiện cơ sở vật chất. Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch hội đồng thi;
    - Địa điểm đặt Điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất;
 • Thành phần:
+ Lãnh đạo Điểm thi gồm Trưởng điểm thi (là lãnh đạo trường THCS), từ 1 đến 2 Phó trưởng điểm trong đó có 1 Phó trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất là lãnh đạo CSGD nơi đặt Điểm thi, 1 đến 2 Thư ký điểm thi;
+ Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi: Là giáo viên đang giảng dạy tại các CSGD;
+ Các thành viên khác: Trật tự viên, phục vụ, y tế, công an.
 • Trách nhiệm của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong Điểm thi được quy định tại Điều 22 của Quy chế thi;
 • Những người có con, anh, chị, em ruột dự thi tại Điểm thi NPT năm 2022 không được tham gia làm công tác thi NPT cấp THCS năm 2022.
 1. Chấm thi lý thuyết, coi thi thực hành và chấm thi thực hành
 1. Ban chấm thi lý thuyết: Toàn Thành phố thành lập một Ban chấm thi lý thuyết.
 2. Ban chấm thi thực hành:
 • Mỗi Cụm thi thành lập một Ban coi thi và chấm thi thực hành (sau đây gọi tắt là Ban chấm thi TH). Trưởng Ban chấm thi TH là Trưởng Ban công tác cụm trường, Phó ban chấm thi TH là Phó Trưởng ban công tác cụm trường.
 • Mỗi Ban chấm thi TH có một số địa điểm coi thi, chấm thi thực hành; mỗi địa điểm coi thi, chấm thi thực hành có một Trưởng điểm chấm thi TH, 01 phó trưởng điểm TH phụ trách CSVC là lãnh đạo CSGD đặt điểm chấm thi. Địa điểm phục vụ chấm thi TH phải đảm bảo các yêu cầu quy định về an toàn, an ninh và cơ sở vật chất.
 • y viên, thư ký: Gồm cán bộ, chuyên viên phòng GDĐT, giáo viên, nhân viên do Cụm trưởng đề xuất. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thư ký, nhập điểm, hỗ trợ kỹ thuật cho công tác chấm thi thực hành;
 • Cán bộ chấm thi: Là giáo viên dạy NPT hoặc giáo viên dạy môn công nghệ, tin học hoặc giáo viên am hiểu nghề của các CSGD.
 • Cán bộ giám sát: Mỗi Điểm chấm thi có từ 1 đến 2 Cán bộ giám sát là cán bộ, giáo viên trường THCS hoặc trung tâm GDNN-GDTX;
 • Các thành viên khác: Trật tự viên, phục vụ, y tế, công an (nếu cần thiết).
 1. Thanh tra, kiểm tra
 • Cụm trưởng tổ chức kiểm tra chéo Hồ sơ điều kiện dự thi của học sinh các CSGD trong cụm. Hồ sơ kiểm tra điều kiện dự thi gồm: Đơn đăng ký dự thi, sổ gọi tên và ghi điểm (in từ phần mềm sổ đim điện tử), số ghi đầu bài, lịch báo giảng, danh sách đăng ký dự thi (có ký kim dò của học sinh), biên bản kim tra chéo giữa các CSGD;
 • Thanh tra công tác coi thi và chấm thi thực hiện theo Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi và hướng dẫn của Sở GDĐT.
 
 1. ĐIỂM BÀI THI, TIÊU CHUẨN XP LOẠI VÀ CẤP CHNG NHẬN
 1. ĐIỂM BÀI THI
 • Điểm bài thi (lý thuyết và thực hành) chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; làm tròn đến hai chữ số thập phân.
 • Điểm trung bình (ĐTB) của cả hai bài thi được tính như sau:
Điểm bài thi lý thuyết + Điểm bài thi thực hành X 3
ĐTB =--------------------------------------------------------------------
4
ĐTB được làm tròn đến hai ch số thập phân.
 1. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI VÀ CẤP CHÚNG NHẬN
 • Cấp chứng nhận cho thí sinh đạt ĐTB 2 bài thi từ 5,0 điểm trở lên (không có bài thi nào điểm dưới 3,0 điểm);
 • Sở GDĐT in và cấp chứng nhận cho các thí sinh theo đúng quy định của Bộ;
 • Thí sinh được cấp chứng nhận xếp thành 3 loại theo tiêu chuẩn sau:
+ Loại Giỏi: ĐTB từ 9,0 đến 10,0;
+ Loại Khá: ĐTB từ 7,0 đến dưới 9,0 và điểm bài lý thuyết từ 5,0 trở lên;
+ Loại Trung bình: Các trường hợp còn lại.
Đ. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO V PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức Kỳ thi NPT cấp THCS năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chng dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và UBND quận Hà Đông (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể...) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 1. PHÒNG GDĐT QUN
 1. Lập danh sách Hiệu trưởng trường THCS đề nghị Sở GDĐT tổ chức hội nghị hướng dẫn về công tác thi và cấp chứng nhận NPT cấp THCS;
 2. Triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác thi và cấp chứng nhận NPT cấp THCS năm 2022 cho các CSGD trên địa bàn quận.
 3. Chỉ đạo công tác tính điểm, qun lý điểm học nghề; xét điều kiện thi nghề; hướng dẫn và nhập dữ liệu thi nghề cho HS, thí sinh tự do trên địa bàn;
 4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chéo công tác tính điểm và quản lý điểm học nghề của HS tại các CSGD trên địa bàn;
 5. Tổng hợp số liệu trong cụm (số lượng các NPT, số học sinh dự thi từng nghề, số cán bộ giáo viên am hiểu nghề), đề xuất địa điểm đặt Điểm thi, địa điểm chấm thi, lãnh đạo Điểm thi, lãnh đạo Ban chấm thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, cán bộ nhập điểm, nhân viên phục vụ; đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh cho các Điểm coi thi, chấm thi đặt trên đìa bàn; chuẩn bị phôi liệu phục vụ thi thực hành;
 6. Tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia áp dụng cho thi NPT; phổ biến hướng dẫn tổ chức thi lấy chứng nhận NPT đến cán bộ, giáo viên trong đơn vị và lãnh đạo các CSGD trên địa bàn; phổ biến Quy chế thi THPT quốc gia áp dụng cho thi NPT cho thí sinh tự do. Thành lập các đoàn kiêm tra điều kiện dự thi trên địa bàn.
 7. Tổ chức coi thi, chấm thi, lên điểm thi TH tại các điểm thi trên địa bàn quận.
 8. Hoàn thành thủ tục thanh quyết toán kinh phí thi nghề của Cụm thi; Hướng dẫn các Điểm coi thi lý thuyết và Ban chấm thi TH thủ tục thanh quyết toán kinh phí.
 9. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố cho các Điểm thi NPT cấp THCS năm 2022 trên địa bàn quận (trong trường hp đến thời điểm tổ chức Kỳ thi NPT cấp THCS năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
 1. CÁC TRƯỜNG THCS
 1. Tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia áp dụng cho thi NPT, Hướng dẫn về công tác thi và cấp chứng nhận NPT cấp THCS năm 2022 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Phổ biến cho HS và cha mẹ HS nội dung văn bản Hướng dẫn về công tác thi và cấp chứng nhận NPT cấp THCS năm 2022. Nếu cơ sở giáo dục không có học sinh đăng ký dự thi nghề thì thủ trưởng đơn vị làm văn bản báo cáo phòng GDĐT;
 2. Lập bản Danh sách HS đăng ký dự thi theo từng nghề (theo mẫu) đúng với giấy khai sinh, học bạ, sổ gọi tên và ghi điểm;
 3. Có trách nhiệm báo cáo với Cụm trưởng và liên hệ với các CSGD đ chuẩn bị cơ sở vật chất cho các Điểm coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy định;
 4. Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD của hệ thống giáo dục quốc dân;
 5. Tổ chức và hướng dẫn cho HS viết Phiếu đăng ký dự thi NPT cấp THCS năm 2022 (theo mẫu) rõ ràng, đầy đủ, chính xác trên nguyên tắc đăng ký tự nguyện. Thủ trưởng các CSGD phải tổ chức và hướng dẫn cho HS tự kiểm tra toàn bộ dữ liệu về thi của cá nhân và ký xác nhận trong danh sách kiểm dò, nếu thấy sai sót cần làm đơn báo cáo ngay cho CSGD, sau khi sửa dữ liệu, CSGD phải thông báo lại bằng văn bản cho HS, tránh khiếu nại về sau;
 6. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ thi. Tổ chức kiểm tra, bổ sung cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho Điểm coi thi, chấm thi đảm bảo an toàn và đúng quy định.;
 7. Chủ động phối họp chặt chẽ với trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của đơn vị theo đúng chỉ đạo của Trung ương,Thành phố và UBND quận Hà Đông (trong trường họp đến thời điểm tổ chức Kỳ thi NPT cấp THCS năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
Phòng GDĐT quận yêu cầu các trường THCS nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng hướng dẫn, đồng thời có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho HS, cha mẹ HS biết để thực hiện đồng thời báo cáo số lượng học sinh dự thi NPT (bằng văn bản ký đóng dấu của Hiệu trưởng) trước ngày 01/12/2021 để Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (đồng chí Đào Văn Lưu nhận báo cáo). Kèm theo hướng dn có Lịch công tác kỳ thi NPT cấp THCS năm 2022 thay cho các giấy mời họp.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Phòng GDĐT bằng văn bản hoặc điện thoại (qua tổ THCS, đồng chí Đào Văn Lưu - điện thoại: 0912.107.007 tiếp nhận, tổng hợp) để kịp thời xem xét giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lãnh đạo PGD (để b/c);
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                   

                        (Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hương
 
 

LỊCH CÔNG TÁC
KỲ THI NGHỀ PH THÔNG CP THCS NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1157/PGDĐT-THCS ngày 11/11/2021 của Phòng GDĐT)

Lịch công tác kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm 2022 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời họp về các công việc được nêu trong phn nội dung. Các ông (bà) Hiệu trưởng trường THCS có trách nhiệm thông báo đ các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này. Nêu có thay đi lịch, Phòng GDĐT sẽ thông báo sau.
Thi gian Đơn vị Nội dung công việc
Trước 30/10 Sở GDĐT Ban hành văn bàn hướng dẫn tồ chức thi và cp chứng nhận NPT 
Từ
08/11/-15/11/2021
Sở GDĐT;
Phòng GD;
CSGD
 • Triển khai văn bản Hướng dẫn thi ngh tới các Phòng GDĐT.
 • Phòng GDĐT triển khai văn bản thi nghề tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
 • Cơ sở giáo dục (CSGD) triển khai, phổ biến văn bản hướng dẫn thi nghề tới học sinh, cha mẹ học sinh.
 •  
01/12/2021 CSGD CSGD báo cáo về phòng GDĐT số lượng học sinh dự thi nghề.
03/12/2021 Phòng GDĐT Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT số lượng học sinh trên địa bàn đăng ký dự thi nghề.
10/12/2021 S GDĐT Ra quyết định thành lập Cụm thi NPT cấp THCS năm 2022.
 
Ngày
15/12/2021
Sở GDĐT
Phòng GDĐT
14h30: - Tập huấn phần mềm quản lý thi nghề (đối tượng là cán bộ phụ trách phần mềm QLT nghề các Cụm trưởng) tại Hội trường 23 Quang Trung.
- Nhận đơn đăng ký dự thi nghề, QĐ thành lập cụm thi nghề tại phòng QLT&KĐCL.
-Từ 15/12 đến 20/12/2021 CSGD Hoàn thiện đơn đăng ký dự thi nghề, cho học sinh đăng ký dự thi, nộp file danh sách học sinh đăng ký dự thi (file excel) cho Cụm trưởng.
- Từ 23/12 đến
27/12/2021
Cụm trưởng
 • Cài đặt chương trình, nhập dữ liệu đăng ký dự thi, tô chức kiểm tra, sửa chữa dữ liệu, đánh số báo danh, chia phòng thi (chưa in danh sách phòng thi).
 
 • Nộp báo cáo s lượng thí sinh ĐKDT của từng nghề; địa điểm coi thi, chấm thi theo mẫu BC02.XLS cho phòng QLT qua email: nghept@hanoiedu.vn chậm nhất là 17h ngày 27/12
Thi gian Đơn vị Nội dung công việc
T
28/12/2021-
05/01/2022
CSGD
Cụm trưởng
 • CSGD: In danh sách học sinh ĐKDT, học sinh kim tra, hoàn thiện công tác kiểm dò danh sách.
 • Hoàn thành kiểm tra chéo điều kiện dự thi nghề trong Cụm thi, hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi gửi về Sở GDĐT qua email nghept@hanoiedu.vn.
 • Nhận quyết định giao chỉ tiêu điều động coi thi, chấm thi và mẫu báo cáo BC03.XLS qua email
 • Nộp báo cáo đề xuất điều động lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi, chấm thi (BC03.XLS) về phòng QLT qua email nghept@hanoiedu.vn) chậm nhất là 17h ngày 05/01/2022
Từ 10/01-
13/01/2022
Cụm trưởng
 • In danh sách, hồ sơ phục vụ Đim thi;
 • Thông báo tới thí sinh: số báo danh, Đim thi LT và thực hành (sau khi được Sở duyệt dữ liệu)
Từ
13/01/2022
Sở GDĐT
Cụm trưởng
 
 • Hội đồng ra đề làm việc
 • Cụm trưởng nhận giấy thi tại phòng ỌLT&KĐCL
14/01/2022 Sở GDĐT  8h00, Hội nghị về coi thi, chấm thi NPT cấp THCS năm 2022:
- Thành phần:
+ Lãnh đạo Hội đồng thi;
+ Trưởng Điểm thi lý thuyết;
+ Phó trưởng điểm thi lý thuyết phụ trách CSVC;
+ Trưởng ban chấm thi;
+ Trưởng Điểm coi và chấm thi thực hành;
+ Thanh tra coi thi, chấm thi.
- Địa điểm: Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy.
-
    - Giao quyết định thành lập Ban chấm thi, Điểm thi lý thuyết cho Trưởng ban chấm TH, Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi phụ trách CSVC.
( Các CSGD nhận danh sách điều động cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi tại Cụm trưởng).
Sáng 16/01/2022 Điểm thi - 6h00: Cụm trưởng của các Cụm thuộc huyện và thị xã Sơn Tây có mặt tại CSGD của Cụm trưởng để tiếp nhận đề thi do Sở GDĐT giao.
- 7h00 đến 8h00: Họp lãnh đạo Điểm thi, phân công nhiệm vụ, kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiệm đảm bảo an toàn của Điểm thi.
- Trước 8h: Trưởng cụm trưởng thuộc các quận nhận đề thi cho các Điểm thi trong cụm tại hội đồng ra đề ( Trường bồi dưỡng cán bộ - Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy) – xem hướng dẫn coi thi.
- Từ 8h00 đến 8h30: Các Điểm thi nhận đề thi tại Cụm trưởng.
- 8h30 đến 9h15: Họp toàn thể Điểm thi, phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi, điều động cán bộ coi thi về phòng thi.
- 9h15 đến 9h45: Tập trung thí sinh, cho thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi, phổ biến cho thí sinh lịch thi lý thuyết và thực hành.
- 9h55: Phát đề cho thí sinh.
- 10h00: Giờ bắt đầu làm bài thi lý thuyết ( 45 phút).
- 10h45: Thu bài lý thuyết.
- 11h15: Trưởng điểm thi nộp bài thi, biên bản coi thi tại các điểm thu bài ( muộn nhất 12h 00 các Điểm thi nộp bài xong bài thi tại các điểm thu bài).
 
 
 
Thời gian Đơn vị Nội dung công việc
Chiều
16/01/2022
Ban chấm thi TH
 • Từ 14h00 đến 15h00: tại trường Cụm trưởng
+ Họp Lãnh đạo, ủy viên, thư ký ban chấm thi TH (kiểm diện điu động, phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch chm thi,...).
+ Hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho chấm thi TH; Trướng ban chấm thi TH bóc đề thi TH, tổ chức in sao cho các Điểm châm thi TH (chú ý in đ theo s phòng thi TH ca mi Điểm chấm thi, đàm bảo các Điểm chấm thi TH không phải tổ chức in sao).
 • 15h00: Họp toàn bộ Ban chm thi TH tại trường Cụm trường (kim diện điu động, ph biến quy chế, học tập hướng dẫn chấm thi, chun bị phôi liệu, ...); Cụm trưởng bàn giao đề thi TH kèm hướng dẫn chấm và bộ Bàng ghi tên dự thi (đã có chữ ký của thí sinh dự thi lý thuyết) cho các Điểm trưng điểm chấm thi TH.
 • 16h30: tại Điểm chẩm thi TH
Lãnh đạo Điểm chấm thi TH tiếp nhận CSVC, phôi liệu, VPP. ... t chức bo qun đề thi, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác chm thi TH.
 • Chậm nhất 17h Cụm trường nộp S danh sách thi sinh không dự thi lý thuyết.
Từ
16/01/2022
Ban chấm thi TH Tổ chức coi thi và chấm thi thực hành, lên điểm,...
Từ
19/01/2022
Ban Phách 8h00: Ban làm phách làm việc tại trường Bồi dưỡng CBGD
19/01/2022 Cụm trưởng Nộp về phòng QLT kết quả thi thực hành:
-01 đĩa CD dữ liệu + 01 Bảng kết quả thi thực hành in từ phần mềm
 • 01 bộ bảng ghi tên dự thi có chữ ký của thí sinh
 • Biên bản tổng kết thi nghề của Cụm.
Từ
20/01/2022
Ban chấm thi
LT
Tại trường BDCBGD:
 • 8h30: Họp lãnh đạo Ban chấm thi lý thuyết (Trưởng ban, phó Trưởng ban phụ trách csvc, thư ký); chuyên viên phụ phách chm bộ môn; t trưởng thanh tra chm thi.
 • 10h00: Họp Phó trưởng ban nhập điểm, tổ trưởng nhập điểm.
 • 10h00: Nhận bài thi
 • 10h30: Phổ biến hướng dẫn chấm gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, Tổ trưởng, Thanh tra chấm thi, Uỷ viên chỉ đạo chấm.
 • 14h00: Họp toàn thể Ban chấm thi LT học tập quy chế.
 • 14h30: Học biểu điểm, chấm thử.
24/01/2022 Ban chấm thi LT
 • 8h30: Khớp phách ngẫu nhiên 20%;
 • 15h00: Sơ kết chấm ở tổ và toàn Ban. Bàn giao cho Sở toàn bộ hồ sơ của Ban.
 
 
Thi gian Đơn vị Nội dung công việc
25/01/2022 Ban chấm thi LT Ghép kết quả. In bảng kết quả thi
26/01/2022 Cụm trưởng
 • Nhận bảng kết quả thi tại phòng QLT
 • Cụm trưởng sao in và gửi bảng kêt quả thi vê các CSGD trong cụm
 • CSGD thông báo kết quả cho thí sinh
Từ 26/01-
30/01/2022
CSGD Tiếp nhận đơn phúc khảo của TS. Lập danh sách TS đ nghị phúc khảo gửi trưng Cụm trưởng.
11/02 Cụm trưởng Nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo cho Sở qua phòng QLT
12/02-14/02 Ban phúc khảo Rút bài, làm phách, ...
Từ 15/02 Ban phúc khảo Chấm phúc khảo
21/02 Cụm trưởng Tiếp nhận kết quả phúc khảo tại phòng QLT; gửi KQ phúc khảo về các CSGD để thông báo cho thí sinh
Từ 22/02-
25/02
Sở GDĐT Ghép và xử lý kết quả sau phúc khảo
Từ 26/02 Sở GDĐT
 • In và xác nhận kêt quả thi
 • In giấy chứng nhận
12/3/2022 Sở GDĐT Trả chứng nhận nghề cho Cụm trưởng tại phòng QLT

 

Văn bản mới

Số:1157/PGDĐT-THCS

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Thời gian đăng: 11/11/2021

Số: 1122/YT-GDĐT

Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 17/11/2021

29/2021/TT-BGDĐT

Qui định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

Thời gian đăng: 25/11/2021

Số 08/QĐ-BTNĐP

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thời gian đăng: 10/11/2021

992/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 10/10/2021

21/CT-UBND

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT Hà Nội

Thời gian đăng: 21/09/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập76
 • Hôm nay1,419
 • Tháng hiện tại57,211
 • Tổng lượt truy cập1,109,235

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây